PRIAPO-Πρίαπος

Priapo o Príap, en greg antic Πρίαπος, fou una antiga divinitat de Grècia i Roma, representada per un petit home barbut dotat d’un gran fal, altres vegades també per un fal amb ales. Segons els romàns, Priapo havia nascut de l’amor entre Afrodita i Zeus, pero per els gregs el seu pare era Dionisi. Priapo fou condemnat a tenir el seu fal sempre en erecció a causa del cèls d’Era, esposa de Zeus. Símbol de l’instint sexual, de la fecunditat masculina, protector de la naturai guardià dels horts i jardíns, Priapo fou un personatge ridícul, ja que tot i la seva constant erecció era impotent.

_____________________________________

Priapo, en grirego antiguo Πρίαπος, fue una antigua divinidad de Grecia y Roma, representada por un pequeño hombre barbudo dotado de un gran falo, otras veces también por un falo con alas. Según los romanos, Priapo había nacido del amor entre Afrodita y Zeus, pero para los griegos su padre era Dionisio. Priapo fue condenado a tener siempre su falo en erección a causa de los celos de Era, esposa de Zeus. Símbolo del instinto sexual, de la fecundidad masculina, protector de la naturaleza y guardián de los huertos y jardines, Priapo fue un personaje ridículo, ya que a pesar de su constante erección era impotente.

_____________________________________

Priapo, Πρίαπος in Ancient Greek, it was a former divinity of Greece and Rome, represented by a small bearded man provided with a great phallus, other times also for a phallus with wings. According to the Romans, Priapo had born of the love between Aphrodite and Zeus, but for the Greeks his father was Dionysus. Priapo was condemned to have always his phallus in erection because of the jealousies of Age, wife of Zeus. Symbol of protective of the sexual instinct, of the masculine fecundity of the nature and guardian of the gardens, Priapo was a ridiculous personage, since in spite of his constant erection it was impotent.